lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งเลขพัสดุ(TRACKING NO) เดือน กันยายน 2557

เจ้าของร้าน

 

วิธีค้นหาเลขที่ส่งของ และตรวจสอบ

1. กด Control+F แล้วพิมพ์ชื่อตัวเอง

2. นำไปค้นหาที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 

 

ร้าน MKTShop

จำหน่าย เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดสูททำงาน ชุดยูนิฟอร์ม สูทแฟชั่น แจ๊กเก็ตยีนส์แจ๊กเก็ตหนัง เสื้อหนังแฟชั่น ชุดว่ายน้ำวันพีช ทูพีช ชุดคู่รัก ชุดครอบครัว กางเกงยีนส์ เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อกีฬา ชุดแบตมินตัน ชุดจักรยาน ชุดกีฬา เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

วันที่ 1 กันยายน 2557

 

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
1/9/2557 EL382919643TH นางสาวอัมพิกา คำสง
1/9/2557 EL382919657TH คุณ นัคมน ประสงค์สุข
1/9/2557 RH528642140TH สุวรรณา เตชะธีระปรีดา
1/9/2557 RH528642153TH อ.วิลาวัณย์ สุวรรณไสย
1/9/2557 EL382919665TH ศิริวรรณ นรมาศ
1/9/2557 EL382919688TH กิตติมา กิมสงวน
1/9/2557 EL382919674TH อรวรรณ โตรัศมี
1/9/2557 RH528642167TH คุณภควรรณ
1/9/2557 RH528642207TH นางสาวนันทา มั่นจีน
1/9/2557 EL382919762TH จิรพรรณ กาญจนวิลานนท์
1/9/2557 EL382919714TH Ms.Angela Wong
1/9/2557 EL382919745TH อรพรรณ พาระคุณ
1/9/2557 EL382919759TH นลินี ประเสริฐทรัพย์
1/9/2557 EL382919833TH อมรา บุญเที่ยง
1/9/2557 EL382919776TH น้ำอ้อย สุขเสนา
1/9/2557 EL382919780TH สุดารัตน์ กองบุบผา
1/9/2557 EL382919793TH ศุภรา รัญเสวะ
1/9/2557 EL382919847TH นส.รุ่งนภา ลออธนกุล
1/9/2557 EL382919728TH หนึ่งฤทัย จิตตฤทธิ์
1/9/2557 EL382919691TH มัณทนา แซ่โค้ว
1/9/2557 EL382919816TH นายสยาม แก้วทิพเนตร
1/9/2557 EL382919705TH ณัฐกานต์ แวงวงค์
1/9/2557 EL382919820TH คุณบวรจิต เมธาฤทธิ์
1/9/2557 EL382919881TH คุณกนกวรรณ ฮิดดิง
1/9/2557 EL382919731TH คุณธารินี อัมพุประภา
1/9/2557 EL382919802TH คุณปุณชญา ธนะสารรุ่งรัฐ
1/9/2557 EL382919878TH นุชจรี สังข์ทอง
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

วันที่ 2 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
2/9/2557 RH528642198TH ขวัญเรือน เอโกบล
2/9/2557 EL382919918TH ว่าที่ร้อยตรีวิชัย อายูร
2/9/2557 EL382919966TH คุณนินธิดา วานิชวัฒนานันท์
2/9/2557 EL382919952TH อาภาพร ตั้งกมลสุข
2/9/2557 EL38292006TH จิราภรณ์ ประกอบดี
2/9/2557 EL382919921TH สุธิดา ฟื้นพานิช
2/9/2557 EL382919864TH นางดวงกมล ศิลาแยง
2/9/2557 EL382919925TH คุณนฤศมน ลิ้มไพศาลสิน
2/9/2557 EL382919855TH คุณดวงกมล สายยนต์
2/9/2557 EL382919949TH Princess Fashion
2/9/2557 EL382919904TH คุณมัลลิกา เถรว่อง
2/9/2557 EL382919895TH คุณครูชัชฎาภรณ์ ทะนวนรัมย์
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

วันที่ 3 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
3/9/2557 EJ446552045TH ศิรินาถ วิเศษวงศ์สหกิจ
3/9/2557 EJ446552068TH คุณขวัญชนก จันทรพงศ์
3/9/2557 EJ446552085TH อ.แก้วตา ผิวพรรณ
3/9/2557 EJ446552071TH ชนิกานต์ แสงขันธ์
3/9/2557 EJ446552010TH นัทธมน ขอเจริญ
3/9/2557 EL382919970TH รสริน วิไธสง
3/9/2557 EJ446552037TH ณ กังสดาล ไหล่ประดิษฐ์วงค์
3/9/2557 EL382919983TH กัญวรา ชุเกตุ
3/9/2557 EL382919997TH น.ส.ศริณภัสร์ รัชตะณพสิทธิ์
3/9/2557 EJ446552023TH สุนันทา อาลัยรัมย์
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

วันที่ 4 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
4/9/2557 EJ446552160TH กิตติมา เอียงพยุง
4/9/2557 EJ446552156TH สุจินดา หล้าปาวงศ์
4/9/2557 EJ446552187TH ปิยาพัชร์ ดูงามพงศ์พิศาล
4/9/2557 EJ446552054TH ศรีสุดา พันธ์เมฆากุล
4/9/2557 EJ446552142TH คุณนพวรรณ สังข์มาลา
4/9/2557 EJ446552125TH นนทวรรณ รวมสุข
4/9/2557 EJ446552099TH หทัยรัตน์ ไวยสิทธิ์
4/9/2557 EJ446552173TH ปรารถนา กัลยาก้านตง
4/9/2557 EJ446552108TH นางสาวณัฎฐณิชา ศิริไพรวัน
4/9/2557 EJ446552139TH อรวรรณ วุฒิเสน
4/9/2557 EJ446552111TH ฐิติรัตน์ สง่ากูล
4/9/2557 EJ446552227TH อรัญญา ทรัพย์เจริญ
4/9/2557 EJ446552195TH นงนุช
4/9/2557 EJ446552200TH วรัญชนก จันทร์สุข
4/9/2557 RH528642184TH จารุวรรณ์ งามทรัพย์ทวีคูณ
4/9/2557 EJ446552235TH อรอนงค์ เพลามี
4/9/2557 EJ446552213TH จิราวัส โคทังคะ
4/9/2557 EJ446552244TH จิตรภัตร์ สุจริตวัญเมือง
4/9/2557 RH528642175TH สิริรัตน์ โยธินสัมพันธ์
4/9/2557 EJ446552258TH คุณณฤมล หัตถสุวรรณ
4/9/2557 EJ446552261TH คุณการะเกตุ ธรรมเสนา
4/9/2557 EJ446552275TH พัชรินทร์ ขัตติยะเตชะตระกูล
4/9/2557 EJ446552329TH คุณ สุดาพร บุญมี
4/9/2557 EJ446552292TH คุณสมใจ วัฒนะยา
4/9/2557 EJ446552350TH คุณ ณัฏฐพัชร์ แย้มสะอาด
4/9/2557 EJ446552315TH นางสุภารัตน์ น้อยนาง
4/9/2557 EJ446552289TH ดาริน ชัยวงศ์
4/9/2557 EJ446552301TH คุณ เสริมศรี คล่องยุทธ์
4/9/2557 EJ446552363TH วรุณยุภา นรนิล
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

วันที่ 5 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
5/9/2557 EJ446552394TH คุณภัทราวดี พันธุนันท์
5/9/2557 EJ446552403TH คุณ ศรณัญ เจริญผล
5/9/2557 EJ446552385TH รัญดร วงษ์หนองแล้ง
5/9/2557 RH528642241TH วิไล วงษ์ภักดี
5/9/2557 EJ446552451TH สุนันท์ สาริยาชีวะ
5/9/2557 EJ446552434TH วิกา โพธิ์ล้อม
5/9/2557 EJ446552465TH คุณภัทรีพันธ์ สมร
5/9/2557 EJ446552377TH สุรีรัตน์ พิชญ์วิชชาธรรม
5/9/2557 EJ446552448TH อุมาภรณ์
5/9/2557 EJ446552425TH คุณศิรประภา คณารักษ์
5/9/2557 EJ446552346TH คุณอัจฉรา ถ้ำแก้ว
5/9/2557 EJ446552479TH สุกัญญา แก้วทิพย์
5/9/2557 RH528642238TH ศวรรยาพร จันทร์สุขศรี
5/9/2557 EJ446552482TH คุณพรรณี เพ็งกรูด
5/9/2557 EJ446552417TH คุณละมัย คงเจริญ (แอ้ม)
5/9/2557 EJ446552332TH namfon kreeintong
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

วันที่ 8 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
8/9/2557 EJ446552522TH สุรีย์พร อันทรินทร์
8/9/2557 EJ446552519TH กรวรรณ รวยกิจปรีชา
8/9/2557 RH528642224TH แสงจันทร์ บัวระบัดทอง
8/9/2557 RH528642215TH จิรพร เมฆศรีพงษ์
8/9/2557 EJ446552505TH รสลิน เกียงขวา
8/9/2557 EJ446552553TH นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม
8/9/2557 EJ446552624TH สรารัตน์ เชี่ยนมั่น
8/9/2557 EJ446552575TH คุณจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ
8/9/2557 EJ446552615TH คุณอรวรรณ สกุลธนไพศาล
8/9/2557 EJ446552638TH อัญญารัตน์ มาศิริ
8/9/2557 RH528642272TH นางสาวอัมพิกา คำสง
8/9/2557 EJ446552669TH จริยา ธรรมสอน
8/9/2557 EJ446552567TH นางสาวนิรมนต์ เหลาสุภาพ
8/9/2557 EJ446552655TH คุณดารินทร์ ชัยวงศ์
8/9/2557 EJ446552496TH คุณ อชิรฌาณ์ บุญประเสริฐ
8/9/2557 RH528642269TH สุพรรณิการ์ ทับมณี
8/9/2557 EJ446552712TH ลัดดาวรรณ บุญประคม
8/9/2557 EJ446552690TH เฟื่องฟ้า พรพานิช
8/9/2557 EJ446552641TH เสาวภา โพธิ์รัศมี
8/9/2557 EJ446552743TH ศิริวรรณ สุขเกษม
8/9/2557 EJ446552540TH คุณบุปผา ประชุมพรรณ์
8/9/2557 EJ446552672TH คุณฉวีวรรณ งาหัตถี
8/9/2557 EJ446552536TH คุณพรรณภา อินทรรักษ์
8/9/2557 EJ446552730TH สัมฤทธิ์ พุดซ้อน
8/9/2557 RR080886771TH Ussana Cheypoca
8/9/2557 RH528642255TH ศิรินทรา ศรีลา
8/9/2557 EJ446552686TH พลอยณรินทร์ มีตาดพงษ์
8/9/2557 EJ446552726TH รุ่งกานต์ อยู่โพธิ์
8/9/2557 EJ446552607TH ตะวันรัศม์ ศิลปสิทธิปัญญา
8/9/2557 EJ446552709TH ศักดา สัพโส
8/9/2557 RH528642290TH ศศินันท์ ชัยอารยะพงศ์
8/9/2557 EJ446552584TH ธนาภรณ์ พรภิญโญยิ่ง
8/9/2557 RH528642286TH กมลทิพย์ สุขวาณิชวิชัย
8/9/2557 EJ446552598TH นิภา เหลืองอ่อน
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

วันที่ 9 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
9/9/2557 EJ446552845TH Siriwan Kanteera
9/9/2557 EJ446552765TH น.ส เบ็ญจวรรณ์ เจริญพันธ์
9/9/2557 EJ446552880TH คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์
9/9/2557 EJ446552862TH กชพรรณ ขาวสุด
9/9/2557 EJ446552788TH จารุวรรณ คนมี
9/9/2557 EJ446552876TH ประจบ พ่วงคุณานนท์
9/9/2557 EJ446552774TH สาวิตรี ฦาชา
9/9/2557 EJ446552814TH ปฐมา มงคลบุตร
9/9/2557 EJ446552791TH แพรรี่
9/9/2557 EJ446552805TH รุ่งนภา น้อยโจม
9/9/2557 EJ446552757TH อริสา สมบูรณ์
9/9/2557 EJ446552831TH กรองแก้ว สุรางค์ภาค
9/9/2557 EJ446552859TH ด.ต.ทวิศักดิ์ ธรรมประเสริฐ
9/9/2557 EJ446552828TH ณัฐชื่นทิพย์ แก้วพิทักษ์
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน

วันที่ 10 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
10/9/2557 EJ446552947TH ปิยวรรณ สงแสง
10/9/2557 EJ446552955TH ภาวิตา นิลสวัสดิ์
10/9/2557 RH528642309TH ทองสา ตรีถัน
10/9/2557 EJ446553893TH นางอัมพร จองวิจิตรกุล
10/9/2557 EJ446552916TH คุณภรธิดา ชอบธรรม
10/9/2557 EJ446552964TH คุณปรียนิตย์ วิชิตชัยบูรณ์
10/9/2557 EJ446552920TH คุณ L.kocharit
10/9/2557 EJ446552902TH คุณศิรินทร มาเห็ม
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน

วันที่ 11 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
11/9/2557 EJ446553046TH สุนิษา สุขมนต์
11/9/2557 EJ446553117TH สาวิตรี ใจธรรม
11/9/2557 EJ446552978TH นาง วาสนา จันมีทรัพย์
11/9/2557 RH528642330TH คุณ ปุญชรัศน์ บัวณรัณรัศม์
11/9/2557 EJ446552981TH นงนุช
11/9/2557 EJ446553134TH คุณWimonmast Sukumonchan
11/9/2557 EJ446552933TH คุณ ขนิษฐา ศรีหาบุตร
11/9/2557 EJ446553029TH คุณธารทิพย์ ปัญสุทธิ์
11/9/2557 EJ446553050TH คุณณัฐนันท์ จันทรรัตน์
11/9/2557 EJ446553085TH เดือนนภา เสนคำสอน
11/9/2557 RH528642312TH วิภานี ด่อนนาคดี
11/9/2557 EJ446553077TH สุริยาพร เค้าไพบูลย์
11/9/2557 EJ446553015TH น.ส.ธิษณา เหล่ามาพร
11/9/2557 EJ446553125TH พรทิพย์ หันนุภาพ (หมู่บ้านวิจเลจ ปารค์ )
11/9/2557 EJ446553094TH เชษฐ์สุดา วงศ์พานิช
11/9/2557 EJ446553165TH น.ส ขวัญตา มาดายัง
11/9/2557 EJ446553032TH ธัญญลักษณ์ พุทธศรี
11/9/2557 EJ446553148TH สิริลักษณ์
11/9/2557 EJ446553063TH คุณ เจตนา มุขกระโทก
11/9/2557 EJ446552995TH คุณ จุฑาทิพ พินกลาง
11/9/2557 EJ446553151TH คุณ นุชนาฎ หงษ์ทอง
11/9/2557 EJ446553103TH คุณ วินัย เครือวงษ์
11/9/2557 RH528642326TH นิภาพร สรณรินทร์
11/9/2557 EJ446553001TH คุณ สุพพัตรา ทองสุข
     
     
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน

วันที่ 12 กันยายน 2557

วันที่ Tracking No. ชื่อ - นามสกุล
12/9/2557 EJ446553196TH นริศรา จันทร์น้อย(วิเคราะห์)
12/9/2557 EJ446553179TH นฤมลล์ งิ้วงาม
12/9/2557 EJ446553275TH กัณฐพันธ์ วรพีรพงศ์
12/9/2557 EJ446553182TH คุณรุ่งนิตย์ติยา เกษสิมลี
12/9/2557 EJ446553284TH อมรรัตน์ แดงชอุ่ม
12/9/2557 EJ446553205TH คุณธนภรณ์ ศศิมณฑลกุล
12/9/2557 RR080881213TH Darat Belmonte
12/9/2557 EJ446553219TH คุณ กมลพรรณ เผือกทอง
12/9/2557 EJ446553236TH นิภาภรณ์ คำภูเวียง
12/9/2557 EJ446553240TH ณฐิตา สกุลศรีธนา
12/9/2557 EJ446553222TH คุณบุษญา หุ้มจันทร์
     
     
1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 18 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม219,657 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด106,398 ครั้ง
เปิดร้าน7 พ.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561กล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ

Reccommended Items

ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “vava shop” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก